Hoạt động HS - SV

THÔNG BÁO PHÁT HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HKII NĂM HỌC 2016 - 2017 CÁC LỚP KHÓA 10 11 12 CĐ VÀ KHÓA 26 27 TCCN

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 12/01/2018
|

THÔNG BÁO PHÁT HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HKII NĂM HỌC 2016 - 2017 CÁC LỚP KHÓA 10 11 12 CĐ VÀ KHÓA 26 27 TCCN

vui lòng xem link đính kèm:

http://kthcm.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-phat-hoc-bong-va-tro-cap-xa-hoi-hkii-nam-hoc-2016-2017-cac-lop-khoa-10-11-12-cd-va-khoa-26-27-tccn-170-2634.html

 Hoặc dowloadfile: File Download thong bao phat hoc bong

HS-SV xem danh sách tại link: http://www.kthcm.edu.vn/bai-viet/hoc-bong/hoc-bong-hk2-nh-2016-2017-132-2629.html

 

|