Điểm thi

   
   
Download this file (DOC  HIEU 2 _ LOP CTA 9.pdf)

Kết quả thi lại HK3 khóa 9 (ngày 09/02 - 12/02/2015 HK1 NH 2014 - 2015)

Xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
DOC HIEU 2 _ LOP CTA 9.pdf 328 Kb
KE TOAN TAI CHINH DN 1_ LOP CKT 9.pdf 1978 Kb
MARKETING CAN BAN _ LOP CKD 9.pdf 460 Kb
MARKETING CAN BAN _ LOP CQT 9.pdf 768 Kb
MARKETING CAN BAN _ LOP CXN 9.pdf 371 Kb
NGHE NOI 3 _ LOP CTA 9.pdf 447 Kb
NGUYEN LY KE TOAN _ LOP CKD 9.pdf 650 Kb
NGUYEN LY KE TOAN _ LOP CQT 9.pdf 3554 Kb
NGUYEN LY KE TOAN _ LOP CXN 9.pdf 1763 Kb
NGUYEN LY THONG KE _ LOP CKT 9.pdf 941 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC - LENIN _ LOP CKD 9.pdf 499 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC - LENIN _ LOP CKT 9.pdf 2323 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC - LENIN _ LOP CQT 9.pdf 1683 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC - LENIN _ LOP CTA 9.pdf 685 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC - LENIN _ LOP CXN 9.pdf 606 Kb
PHAP LUAT KE TOAN _ LOP CKT 9.pdf 1614 Kb
QUAN HE KINH TE QUOC TE _ LOP CKD 9.pdf 378 Kb
QUAN HE KINH TE QUOC TE _ LOP CXN 9.pdf 601 Kb
QUAN TRI HOC _ LOP CTA 9.pdf 436 Kb
TAI CHINH TIEN TE _ LOP CKT 9.pdf 1307 Kb
TAI CHINH TIN DUNG _ LOP CQT 9.pdf 1317 Kb
TAI CHINH TIN DUNG _ LOP CXN 9.pdf 1108 Kb
TAM LY HOC QUAN LY _ CXN 9.pdf 451 Kb
TAM LY HOC QUAN LY _ LOP CQT 9.pdf 911 Kb
THONG KE KINH DOANH _ LOP CKD 9.pdf 593 Kb
THONG KE KINH DOANH _ LOP CQT 9.pdf 2451 Kb
THONG KE KINH DOANH _ LOP CXN 9.pdf 1847 Kb
THUE _ LOP CKT 9.pdf 1228 Kb
TIENG VIET _ LOP CTA 9.pdf 494 Kb
TIN HOC UNG DUNG TRONG KINH DOANH _ LOP CKD 9.pdf 929 Kb
TOAN TAI CHINH _ LOP CKT 9.pdf 4669 Kb
TU TUONG HO CHI MINH _ LOP CKD 9.pdf 587 Kb
TU TUONG HO CHI MINH _ LOP CKT 9.pdf 1355 Kb
TU TUONG HO CHI MINH _ LOP CQT 9.pdf 1444 Kb
TU TUONG HO CHI MINH _ LOP CTA 9.pdf 461 Kb
TU TUONG HO CHI MINH _ LOP CXN 9.pdf 630 Kb
VIET 2 _ LOP CTA 9.pdf 1299 Kb