Điểm thi

   
Download this file (BAO HO QUYEN SO HUU TRI TUE _LOP CKD 8.pdf)

Kết quả thi HK5 Khóa 8 (ngày 02/12 - 06/12/2014 HK 1 NH 2014 - 2015)

SV xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
BAO HO QUYEN SO HUU TRI TUE _LOP CKD 8.pdf 2708 Kb
GIAO DICH THUONG MAI QUOC TE _LOP CKD 8.pdf 2772 Kb
HE THONG THONG TIN QUAN LY _ LOP CQT 8.1.pdf 2678 Kb
HE THONG THONG TIN QUAN LY _ LOP CQT 8.2.pdf 2642 Kb
HE THONG THONG TIN QUAN LY _ LOP CQT 8.3.pdf 2617 Kb
HE THONG THONG TIN QUAN LY _ LOP CXN 8.pdf 3690 Kb
KE TOAN QUAN TRI CHI PHI _ LOP CKT 8.1, CKT 8.2.pdf 5501 Kb
KE TOAN QUAN TRI CHI PHI _ LOP CKT 8.3, CKT 8.4, CKT 8.5.pdf 5589 Kb
KINH TE NGOAI THUONG _ LOP CXN 8.pdf 4389 Kb
KINH TE VI MO_LOP CTA 8.pdf 2318 Kb
LUYEN DICH 2 _ LOP CTA 8.pdf 2456 Kb
MARKETING XUAT NHAP KHAU _ LOP CXN 8.pdf 4089 Kb
NGHIEP VU KINH DOANH QUOC TE 1 _ LOP CKD 8.pdf 3164 Kb
NGHIEP VU KINH DOANH QUOC TE 2 _ LOP CKD 8.pdf 3296 Kb
NGHIEP VU KINH DOANH XUAT NHAP KHAU 2 _LOP CXN8.1.pdf 1544 Kb
NGHIEP VU KINH DOANH XUAT NHAP KHAU 2 _LOP CXN8.2.pdf 1826 Kb
NGUYEN LY KE TOAN_LOP CTA8.pdf 3052 Kb
PHAN TICH DU AN DAU TU _ LOP CQT 8.1.pdf 2643 Kb
PHAN TICH DU AN DAU TU _ LOP CQT 8.2.pdf 2709 Kb
PHAN TICH DU AN DAU TU _ LOP CQT 8.3.pdf 2677 Kb
PHAN TICH DU AN DAU TU _ LOP CXN 8.pdf 3752 Kb
PHAN TICH HOAT DONG KINH DOANH XNK _ LOP CXN 8.pdf 4166 Kb
PHAN TICH HOAT DONG KINH DOANH _ LOP CQT 8.1.pdf 2868 Kb
PHAN TICH HOAT DONG KINH DOANH _ LOP CQT 8.2.pdf 3146 Kb
PHAN TICH HOAT DONG KINH DOANH _ LOP CQT 8.3.pdf 3044 Kb
PHAN TICH TAI CHINH DOANH NGHIEP _ LOP CKT 8.1, CKT 8.2.pdf 5573 Kb
PHAN TICH TAI CHINH DOANH NGHIEP _ LOP CKT 8.3, CKT 8.5.pdf 4642 Kb
PHAN TICH TAI CHINH DOANH NGHIEP _ LOP CKT 8.4.pdf 2443 Kb
QUAN TRI CHAT LUONG_LOP CQT 8.1.pdf 2334 Kb
QUAN TRI CHAT LUONG_LOP CQT 8.2.pdf 2412 Kb
QUAN TRI CHAT LUONG_LOP CQT 8.3.pdf 2402 Kb
QUAN TRI CHAT LUONG_LOP CXN 8.1.pdf 1833 Kb
QUAN TRI CHAT LUONG_LOP CXN 8.2.pdf 1715 Kb
QUAN TRI HANH CHANH VAN PHONG_LOP CTA8.pdf 2419 Kb
QUAN TRI MARKETING _ LOP CQT 8.1.pdf 3084 Kb
QUAN TRI MARKETING _ LOP CQT 8.2.pdf 3190 Kb
QUAN TRI MARKETING _ LOP CQT 8.3.pdf 3203 Kb
QUAN TRI SAN XUAT _LOP CQT 8.1.pdf 2362 Kb
QUAN TRI SAN XUAT _LOP CQT 8.2.pdf 2466 Kb
QUAN TRI SAN XUAT_LOP COT 8.3.pdf 2275 Kb
TAI CHINH DOANH NGHIEP SAN XUAT _ LOP CKT 8.1, CKT 8.2.pdf 5017 Kb
TAI CHINH DOANH NGHIEP SAN XUAT _ LOP CKT 8.3.pdf 1918 Kb
TAI CHINH DOANH NGHIEP SAN XUAT _ LOP CKT 8.4, CKT 8.5.pdf 4126 Kb
TAI CHINH DOANH NGHIEP THUONG MAI VA DICH VU _ LOP CKT 8.1, CKT 8.2.pdf 5899 Kb
TAI CHINH DOANH NGHIEP THUONG MAI VA DICH VU _ LOP CKT 8.3, CKT 8.4, CKT 8.5.pdf 7136 Kb
TAI CHINH QUOC TE _LOP CKD 8.pdf 2787 Kb
THUC HANH SO SACH KE TOAN VA BAO CAO _ LOP CKT 8.1, CKT 8.2.pdf 4586 Kb
THUC HANH SO SACH KE TOAN VA BAO CAO _ LOP CKT 8.3, CKT 8.4.pdf 4290 Kb
THUC HANH SO SACH KE TOAN VA BAO CAO _ LOP CKT 8.5.pdf 1814 Kb
THUONG MAI DIEN TU _ LOP CKD 8.pdf 2401 Kb
TIENG ANH THUONG MAI 2_LOP CTA8.pdf 2146 Kb
TIENG ANH THUONG MAI 3 _ LOP CTA 8.pdf 2409 Kb
TIENG ANH TRONG KINH DOANH QUOC TE 1_LOP CKD8.1.pdf 1662 Kb
TIENG ANH TRONG KINH DOANH QUOC TE 1_LOP CKD8.2.pdf 1460 Kb
TIN HOC KE TOAN _ LOP CKT 8.1.pdf 3186 Kb
TIN HOC KE TOAN _ LOP CKT 8.2, CKT 8.4.pdf 5398 Kb
TIN HOC KE TOAN _ LOP CKT 8.3, CKT 8.5.pdf 4058 Kb
TIN HOC UNG DUNG TRONG KINH DOANH _ LOP CQT 8.1.pdf 2747 Kb
TIN HOC UNG DUNG TRONG KINH DOANH _ LOP CQT 8.2.pdf 2847 Kb
TIN HOC UNG DUNG TRONG KINH DOANH _ LOP CQT 8.3.pdf 2624 Kb
TIN HOC UNG DUNG TRONG KINH DOANH _ LOP CXN 8.pdf 2916 Kb
VAN TAI BAO HIEM QUOC TE _LOP CKD 8.pdf 2921 Kb
   
Download this file (GDQP LOP CKD 9.pdf)

KẾT QUẢ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 9 CAO ĐẲNG

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
GDQP LOP CKD 9.pdf 3028 Kb
GDQP LOP CKT 9.1, 9.2.pdf 4678 Kb
GDQP LOP CKT 9.3, 9.4.pdf 4703 Kb
GDQP LOP CKT 9.5.pdf 2361 Kb
GDQP LOP CQT 9.1, 9.2.pdf 4529 Kb
GDQP LOP CQT 9.3, 9.4.pdf 4445 Kb
GDQP LOP CTA 9.pdf 1666 Kb
GDQP LOP CXN 9.pdf 4356 Kb