Điểm thi

Download this file (ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf)

Kết quả thi học phần Kế toán CP và Anh văn CN

SV xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf 2644 Kb
KE TOAN CHI PHI.pdf 1397 Kb
   
   
Download this file (ANH VAN CAN BAN 1 _ LOP CKD 10.pdf)

Kết quả thi lại HK1 Khóa 10 (ngày 23/03 - 27/03/2015 HK 1 NH 2014 - 2015)

SV xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
ANH VAN CAN BAN 1 _ LOP CKD 10.pdf 729 Kb
ANH VAN CAN BAN 1 _ LOP CKT 10.pdf 1677 Kb
ANH VAN CAN BAN 1 _ LOP CQT 10.pdf 1642 Kb
ANH VAN CAN BAN 1 _ LOP CTX 10.pdf 543 Kb
ANH VAN CAN BAN 1 _ LOP CXN 10.pdf 648 Kb
CO SO VAN HOA VIET NAM _ LOP CTX 10.pdf 438 Kb
KINH TE VI MO _ LOP CKT 10.pdf 1691 Kb
KINH TE VI MO _ LOP CQT 10.pdf 1611 Kb
KY NANG GIAO TIEP _ LOP CKT 10.pdf 1513 Kb
LOGIC HOC DAI CUONG _ LOP CTX 10.pdf 409 Kb
NGHE NOI 1 _ LOP CTA 10.pdf 539 Kb
NGU AM - AM VI HOC _ LOP CTA 10.pdf 502 Kb
NGU PHAP 1 _ LOP CTA 10.pdf 1202 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC - LENIN 1 _ LOP CTA 10.pdf 609 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC - LENIN 1 _ LOP CQT 10.1, 10.2, 10.4.pdf 3296 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC - LENIN 1 _ LOP CTX 10.pdf 437 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN 1 _ LOP CKD 10.pdf 1578 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN 1 _ LOP CKT 10.pdf 2050 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN 1 _ LOP CQT 10.5, 10.6.pdf 2277 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN 1 _ LOP CXN 10.pdf 701 Kb
PHAP LUAT DAI CUONG _ LOP CKD 10.pdf 623 Kb
PHAP LUAT DAI CUONG _ LOP CKT 10.pdf 1430 Kb
PHAP LUAT DAI CUONG _ LOP CQT 10.pdf 1397 Kb
PHAP LUAT DAI CUONG _ LOP CTA 10.pdf 502 Kb
PHAP LUAT DAI CUONG _ LOP CTX 10.pdf 382 Kb
PHAP LUAT DAI CUONG _ LOP CXN 10.pdf 559 Kb
TIN HOC DAI CUONG _ LOP CKD 10.pdf 2149 Kb
TIN HOC DAI CUONG _ LOP CKT 10.pdf 3693 Kb
TIN HOC DAI CUONG _ LOP CQT 10.pdf 3094 Kb
TIN HOC DAI CUONG _ LOP CTA 10.pdf 625 Kb
TIN HOC DAI CUONG _ LOP CTX 10.pdf 711 Kb
TIN HOC DAI CUONG _ LOP CXN 10.pdf 1033 Kb
TOAN CAO CAP _ LOP CKD 10.pdf 715 Kb
TOAN CAO CAP _ LOP CKT 10.pdf 1709 Kb
TOAN CAO CAP _ LOP CQT 10.pdf 1632 Kb
TOAN CAO CAP _ LOP CTA 10.pdf 483 Kb
TOAN CAO CAP _ LOP CXN 10.pdf 574 Kb
VAN BAN VA LUU TRU HOC DC _ LOP CKD 10.pdf 748 Kb
VAN BAN VA LUU TRU HOC DC _ LOP CQT 10.pdf 1498 Kb
VAN BAN VA LUU TRU HOC DC _ LOP CTA 10.pdf 462 Kb
VAN BAN VA LUU TRU HOC DC _ LOP CTX 10.pdf 428 Kb
VAN BAN VA LUU TRU HOC DC _ LOP CXN 10.pdf 677 Kb