Điểm thi

   
   
Download this file (ANH VAN CAN  BAN 2 _ LOP CKD 9.pdf)

Kết quả thi HK 2 các khóa CĐ trước thi chung Khóa 10(ngày 16/06 - 19/06/2015 HK 2 NH 2014 - 2015)

SV xem file đính kèm.

   
Download this file (ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CKD 10.pdf)

Kết quả thi HK 2 CĐ Khóa 10(ngày 16/06 - 19/06/2015 HK 2 NH 2014 - 2015)

SV xem file đính kèm.

Attachments:
FileGhi chúFile size
ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CKD 10.pdf 5909 Kb
ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CKT 10.1, 10.2, 10.3.pdf 5722 Kb
ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CKT 10.4, 10.7.pdf 3615 Kb
ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CKT 10.5, 10.6, 10.8.pdf 5040 Kb
ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CQT 10.1, 10.2.pdf 3412 Kb
ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CQT 10.3, 10.4.pdf 3565 Kb
ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CQT 10.5, 10.6.pdf 3435 Kb
ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CTX 10.pdf 847 Kb
ANH VAN CAN BAN 2 _ LOP CXN 10.pdf 2840 Kb
DAN LUAN NGON NGU HOC _ LOP CTA 10.pdf 1626 Kb
DOC HIEU 1 _ LOP CTA 10.pdf 1699 Kb
KINH TE VI MO _ LOP CKD 10.pdf 6009 Kb
KINH TE VI MO _ LOP CXN 10.pdf 3973 Kb
NGHE NOI 2 _ LOP CTA 10.pdf 1655 Kb
NGU PHAP 2 _ LOP CTA 10.pdf 1448 Kb
NGUYEN LY KE TOAN _ LOP CKT 10.1, 10.2, 10.3.pdf 5189 Kb
NGUYEN LY KE TOAN _ LOP CKT 10.4, 10.5, 10.6.pdf 5258 Kb
NGUYEN LY KE TOAN _ LOP CKT 10.7, 10.8.pdf 3483 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN _ LOP CKD 10.pdf 6803 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN _ LOP CKT 10.1, 10.2, 10.3.pdf 5743 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN _ LOP CKT 10.4,10.5.pdf 4323 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN _ LOP CKT 10.6, 10.7, 10.8.pdf 5973 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN _ LOP CQT 10.1, 10.2, 10.3.pdf 5826 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN _ LOP CQT 10.4, 10.5, 10.6.pdf 5514 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN _ LOP CTA 10.pdf 1920 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN _ LOP CTX 10.pdf 821 Kb
NHUNG NLCB CUA CN MAC-LENIN _ LOP CXN 10.pdf 3766 Kb
PHAP LUAT KINH TE _ LOP CQT 10.1, 10.2, 10.3.pdf 5091 Kb
PHAP LUAT KINH TE _ LOP CQT 10.4, 10.5, 10.6.pdf 5393 Kb
PHAP LUAT VE CAC VAN DE XA HOI _ LOP CTX 10.pdf 742 Kb
QUAN TRI HOC _ LOP CKD 10.1.pdf 2268 Kb
QUAN TRI HOC _ LOP CKD 10.2, 10.3.pdf 4310 Kb
QUAN TRI HOC _ LOP CQT 10.1, 10.2.pdf 3809 Kb
QUAN TRI HOC _ LOP CQT 10.3, 10.4.pdf 3949 Kb
QUAN TRI HOC _ LOP CQT 10.5, 106.pdf 3604 Kb
QUAN TRI HOC _ LOP CXN 10.pdf 3986 Kb
TAI CHINH TIEN TE _ LOP CKT 10.1, 10.2, 10.3.pdf 5907 Kb
TAI CHINH TIEN TE _ LOP CKT 10.4, 10.5.pdf 3751 Kb
TAI CHINH TIEN TE _ LOP CKT 10.6, 10.7, 10.8.pdf 5504 Kb
TAM LY HOC DAI CUONG _ LOP CTX 10.pdf 796 Kb
TOAN KINH TE _ LOP CKD 10.1, 10.2.pdf 4082 Kb
TOAN KINH TE _ LOP CKD 10.3.pdf 1945 Kb
TOAN KINH TE _ LOP CQT 10.1, 10.2, 10.3.pdf 5118 Kb
TOAN KINH TE _ LOP CQT 10.4, 10.5, 10.6.pdf 5265 Kb
TOAN KINH TE _ LOP CXN 10.pdf 4184 Kb
VAN BAN VA LUU TRU HOC DAI CUONG _ LOP CKT 10.1, 10.2, 10.3.pdf 5190 Kb
VAN BAN VA LUU TRU HOC DAI CUONG _ LOP CKT 10.4, 10.6.pdf 3770 Kb
VAN BAN VA LUU TRU HOC DAI CUONG _ LOP CKT 10.5.pdf 1870 Kb
VAN BAN VA LUU TRU HOC DAI CUONG _ LOP CKT 10.7, 10.8.pdf 3843 Kb
VIET 1 _ LOP CTA 10.pdf 1745 Kb
XA HOI HOC DAI CUONG _ LOP CTX 10.pdf 1383 Kb