Hướng dẫn làm thủ tục miễn, giảm học phí cho HS-SV chính quy

Hướng dẫn làm thủ tục miễn, giảm học phí cho HS-SV chính quy:

  1. Nếu là con liệt sỹ: đơn miễn giảm phải có xác nhận của chính quyền địa phương, phải nộp kèm theo bản sao giấy xác nhận (thẻ) gia đình liệt sỹ, giấy xin hưởng trợ cấp ưu tiên đào tạo có xác nhận của phòng Lao động Thương binh – Xã hội, bản sao giấy khai sinh của bản thân HS-SV.
  2. Nếu là con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh: đơn miễn giảm phải có xác nhận của chính quyền địa phương, phải kèm theo bản sao thẻ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, giấy xin hưởng trợ cấp ưu tiên đào tạo có xác nhận của phòng Lao động Thương binh – Xã hội và bản sao giấy khai sinh của bản thân HS-SV.
  3. Nếu HS-SV mà cha mẹ có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1 vùng sâu: đơn miễn giảm có xác nhận của chính quyền địa phương, kèm theo bản sao sổ hộ khẩu của gia đình HS-SV (có đầy đủ tên cha, mẹ và bản thân HS-SV), thời gian ký sao của bản sao hộ khẩu không quá 3 tháng tính đến ngày nộp đơn.
  4. Nếu là HS-SV tàn tật: đơn miễn giảm phải có xác nhận của chính quyền địa phương và hoàn cảnh kinh tế khó khăn (phải thuộc diện hộ nghèo) và phải có bản sao biên bản  giám định y khoa.
  5. Nếu HS-SV mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa: đơn miễn giảm phải có xác nhận của chính quyền địa phương. Khi nộp đơn phải nộp kèm bản sao giấy chứng tử của cha mẹ.
  6. Nếu HS-SV là con của CBCNVC bị tai nạn lao động và được hưởng trợ cấp thường xuyên: đơn miễn giảm phải có xác nhận của chính quyền địa phương. Khi nộp đơn phải nộp kèm theo bản sao thẻ tai nạn lao động của người bị tai nan lao động, bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng và bản sao giấy khai sinh của HS-SV.
  7. Nếu gia đình HS-SV thuộc diện hộ đói hoặc hộ nghèo: đơn miễn giảm phải có xác nhận của chính quyền địa phương. Khi nộp đơn phải kèm theo bản sao sổ hay giấy chứng nhận thuộc hộ đói hoặc nghèo của Sở Lao động thương binh và xã hội.
  8. Nếu HS-SV là người dân tộc (Chăm, Khơ me): đơn miễn giảm phải có xác nhận của chính quyền địa phương ghi rõ đối tượng là người dân tộc (Chăm, Khơme).
  9. Nếu HS-SV là đối tượng hộ dân có đất bị thu hồi: đơn miễn giảm phải có xác nhận của chính quyền địa phương ghi rõ đối tượng là hộ dân có đất bị thu hồi

Lưu ý:
- HS-SV phải ghi đầy đủ các mục trong đơn xin miễn, giảm học phí và phải có xác nhận của địa phương (Mẫu đơn đính kèm).
- Tất cả các bản sao giấy tờ đều có sao y.
-Việc miễn giảm học phí đối với các đối tương Con thương binh , liệt sĩ ;Mồ côi cha mẹ; HS-SV người dân tộc (Chăm, Khơme); HS-SV có hộ khẩu thường trú tại khu vực 1 vùng sâu được thực hiện trong suốt khóa học HS-SV học tại trường, các đối tượng này chỉ phải làm đơn một lần vào đầu khóa học. Riêng đối với HS_SV thuộc đối tượng Hộ xóa đói giảm nghèo; Hộ dân có đất bị thu hồi thì phải làm đơn và xem xét theo từng năm học.

- Nhận và giải quyết hồ sơ miễn giảm tại phòng Quản Lý HS-SV.
- Xem danh sách HS-SV được miễn, giảm học phí khi nhà trường công bố. Nếu có sai sót thì phải thông báo với phòng ĐT, phòng QLHS-SV để kịp thời kiểm tra, điều chỉnh theo quy định có ghi rõ tại mỗi đợt miễn, giảm học phí.