Nội Quy Tủ Sách Pháp Luật

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NỘI QUY TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành theo Quyết định số 275/QĐ-CĐKT ngày 30/7/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Điều 1. Tủ sách pháp luật mở cửa phục vụ hàng ngày theo thời gian làm việc của trường.

Điều 2. Hình thức phục vụ: Tủ sách pháp luật phục vụ bằng hình thức đọc tại chỗ hoặc cho mượn về nhà.

Điều 3. Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật có trách nhiệm và quyền hạn sau:

-  Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật trong nhà trường.

-  Xây dựng kế hoạch, trình Hiệu trưởng các danh mục sách pháp luật cần trang bị, bổ sung cho Tủ sách theo yêu cầu tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 885/GDĐT-PC ngày 29/4/2010 của Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo và nhu cầu thực tế nghiên cứu giảng dạy, học tập của trường.

-  Tổ chức hoạt động Tủ sách pháp luật phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên , nhân viên và học sinh sinh viên của trường theo thời gian và hình thức được quy định tại Điều 1, 2 của Nội quy này.

-  Kịp thời giới thiệu nội dụng sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật mới trên bảng tin Thư viện, trang web của trường để tạo điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật của Tủ sách pháp luật.

-  Phối hợp với Tổ bộ môn Giáo dục Pháp luật – Thể chất, các phòng ban khác tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh – sinh viên và tổ chức các hoạt động ngoại khóa khác theo kế hoạch.

-  Lập biên bản, báo cáo với Hiệu trưởng những trường hợp làm mất, làm hỏng sách, báo, tài liệu liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật để xử lý.

Điều 4. Người đọc phải thực hiện đúng nội quy Tủ sách pháp luật và các quy định về mượn sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật của Thư viện trường, có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và bồi thường khi làm mất, làm hỏng sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 5. Các cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh  - sinh viên của trường có trách nhiệm thực hiện tốt nội quy này.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

Th.s.Nguyễn Thanh Ký