Thông báo

Thông báo mời chào giá tư vấn "Thẩm định giá"; tư vấn "Lập hồ sơ yều cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất"; tư vấn "Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất"

Truyền Thông HCE | 29/10/2019
|

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời chào giá tư vấn "Thẩm định giá"; tư vấn "Lập hồ sơ yều cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất"; tư vấn "Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất" theo quy định về chào hàng cạnh trạnh.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.

|