Thông tin cần biết

Thông báo kết quả kỳ thi xét chuẩn tiếng Anh đầu ra cho sinh viên Cao đẳng khóa 10 (ngày 14/7/2017)

Bộ phận Truyền thông | 03/08/2017
|

Thông báo kết quả kỳ thi xét chuẩn tiếng Anh đầu ra cho sinh viên Cao đẳng khóa 10 đối với sinh viên tham dự chương trình thi có giá trị lưu hành nội bộ trong xét chuẩn tốt nghiệp (ngày 14/7/2017): http://www.kthcm.edu.vn/bai-viet/ngoai-ngu/ke-t-qua-thi-tie-ng-anh-da-u-ra-cho-sv-cd-kho-a-10-thi-nga-y-14-07-2017-361-2350.html

|