Thông báo

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên năm 2019

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 18/12/2018
|

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên năm 2019;

Vui lòng xem link đính kèm:

http://kthcm.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-to-chuc-chao-hang-canh-tranh-goi-thau-cung-cap-dich-vu-ve-sinh-thuong-xuyen-nam-2019-109-3244.html

 

|