Thông báo

Thông báo về việc cập nhật thông tin cá nhân của học sinh - sinh viên cao đẳng khóa 12, khóa 13 & TCCN khóa 28, khóa 29

Tư vấn Tuyển sinh | 18/01/2019
|

Nhằm đảm bảo chính xác thông tin trên dữ liệu cá nhân của Học sinh - Sinh viên Cao đẳng Khóa 12, Khóa 13 & TCCN Khóa 28, Khóa 29. Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo

|