Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP TRONG NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018

Phòng Đào tạo | 25/11/2018
|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP TRONG NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018

Thực hiện công văn số 4143/GDĐT-VP ngày 25 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trước ảnh hưởng của cơn bão số 9

Nhà trường thông báo đến toàn thể Giảng viên và Học sinh sinh viên các khóa tạm ngưng các hoạt động giảng dạy, học tập trong ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Ngày 27 tháng 11 năm 2018 toàn thể Giảng viên và Học sinh sinh viên trở lại giảng dạy và học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Phòng Đào tạo

|