Tin tức - Sự kiện

Thông tin mở lớp tập huấn "Nâng cao năng lực quản lý Tài chính – Tài sản trong giáo dục"

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 29/11/2017
|

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về công tác quản lý Tài chính – Tài sản cho cán bộ quản lý và kế toán tại các đơn vị trường học trực thuộc ngành học, bậc học theo quy định, giúp cho lãnh đạo và kế toán các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập hiểu rõ và chấp hành tốt các quy định, chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước trong điều kiện mới, nhiệm vụ mới đạt hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý Tài chính – Tài sản trong giáo dục”. Lớp bồi dưỡng giúp cho người học có các kiến thức như:

  • Ý thức vai trò quản lý tài chính, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí theo quy định; Nắm rõ việc trích và sử dụng các quỹ; Trích nguồn cải sách tiền lương, liên kết đào tạo;
  • Nâng cao kỹ năng về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các cơ sở giáo dục;
  • Nắm rõ vai trò của tài chính – tài sản đối với sự phát triển của trường học;
  • Nắm rõ các quy định về quản lý Tài chính – Tài sản và vận dụng các phương pháp quản lý hiệu quả tài chính, tài sản trong thực tiễn của đơn vị; Tổ chức thực hiện và tự kiểm tra tài chính, tài sản của Nhà trường;
  • Xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công;
  • Hạch toán kế toán các khoản thu, chi của các hoạt động trong đơn vị.

Các lớp bồi dưỡng bắt đầu diễn ra từ ngày 19/10/2017. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý Tài chính – Tài sản trong giáo dục”:

|