Thông tin cần biết

Thông báo Tổ chức chào hàng cạnh tranh "Dịch vụ vệ sinh thường niên năm 2018"

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh "Dịch vụ vệ sinh thường niên năm 2018".