Giới thiệu ngành Tài chính - Ngân hàng

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 23/04/2020
Giới thiệu về ngành học, chương trình đào tạo, vị trí việc làm, mức lương sau khi tốt nghiệp và dự báo nhu cầu nhân lực của ngành trong tương lai.

Ban chủ nhiệm khoa

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 01/01/2020

Nhân sự khoa

Khoa Tài chính - Ngân hàng | 01/01/2020