Giới thiệu

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức - Hành chính | 14/04/2016
|

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

               I.     Chức năng:

Tham mưu Hiệu trưởng công tác quản lý, tổ chức bộ máy, sử dụng viên chức và người lao động; thực hiện các mặt công tác: chế độ chính sách; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua - khen thưởng; đánh giá công chức viên chức Nhà trường.

            II.     Nhiệm vụ:

  1.           Công tác Tổ chức và Cán bộ

-      Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy của
Nhà trường; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trường và các đơn vị trực thuộc trường; xây dựng kế hoạch biên chế của Trường theo từng năm; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng viênchức theo đúng các quy định hiện hành.

-      Tham mưu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo định hướng phát triển của Nhà trường.Theo dõi việc quản lý và sử dụng viên chức, lao động hợp đồng của các đơn vị và của toàn Trường.

-      Nghiên cứu, đề xuất Hiệu trưởng thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách và bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị. 

-      Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức như: bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch,nâng bậc lương, các chế độ bảo hiểm xã hội, lễ, Tết…, ban hành các quyết định liên quan đến chính sách chế độ của người lao động.

-      Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

-      Quản lý và cập nhật hồ sơ công chức, viên chức. Phối hợp thực hiện nhận xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

-      Tham mưu Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ phép.

-      Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch.

  1.           Công tác thi đua khen thưởng

-      Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng, tham mưu đề xuất các tiêu chuẩn, quy trình xét duyệt thi đua.

-      Phối hợp với các đoàn thể đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

-      Tham mưu đề xuất các hình thức khen thưởng theo quy định.

-      Đề xuất hình thức khen thưởng của các nhân và tập thể trong trường.

  1.           Công tác đào tạo bồi dưỡng

-      Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức viên, chức đạt chuẩn và nâng chuẩn theo quy định.

-      Đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp của đội ngũ viên chức đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường.

-      Đào tạo bồi dưỡng nâng cao sau Đại học.

  1.           Đánh giá công, chức viên chức

-      Tham mưu triển khai thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

|