Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài Hội thảo tháng 5/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 11/05/2023
Thư mời viết bài Hội thảo "Chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh" do Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Thiết bị y tế và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM tổ chức.

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học cấp Thành phố tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tháng 04/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 24/04/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học cấp Thành phố tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tháng 04/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học quốc tế tháng 04/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 05/04/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học quốc tế tháng 04/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học tháng 03/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 02/03/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học tháng 03/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học tháng 02/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 07/02/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học tháng 02/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học tháng 02/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 07/02/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học tháng 02/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học tháng 01/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 10/01/2023
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài hội thảo khoa học tháng 01/2023. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài cho Hội thảo khoa học cấp Thành phố tháng 12/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 06/12/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham dự viết bài cho Hội thảo khoa học cấp Thành phố tháng 12/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc gia T11/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 08/11/2022
Kính gửi Quý Thầy/Cô, Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc gia T11/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc tế T11/2022. Chi tiết theo file đính kèm

Phòng QHHT & NCPT | 08/11/2022
Kính gửi Quý Thầy/Cô, Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc tế T11/2022. Chi tiết theo file đính kèm