Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học tháng 10/2021

Phòng QHHT & NCPT | 05/10/2021
Phòng QHHT&NCPT kính mời quý Thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 10/2021. Chi tiết theo file đính kèm

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo tháng 10/2021

Phòng QHHT & NCPT | 05/10/2021
Phòng QHHT&NCPT kính mời quý Thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 10/2021. Chi tiết theo file đính kèm

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học tháng 10/2021

Phòng QHHT & NCPT | 05/10/2021
Phòng QHHT&NCPT kính mời quý Thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 10/2021. Chi tiết theo file đính kèm

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học cấp Thành phố

Phòng QHHT & NCPT | 04/05/2021
Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học cấp Thành phố - Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh