HỘI THI “HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI NGHỀ” LẦN 11 NĂM 2019

Đoàn Thanh niên | 15/05/2019
Hội thi “Học sinh, Sinh viên Giỏi nghề” lần 11 năm 2019 nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng học tập, thực hành và giảng dạy trong học sinh, sinh viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và đất nước.

“NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN” LẦN XIV NĂM 2019

Đoàn Thanh niên | 15/05/2019
“Ngày hội hiến máu tình nguyện” lần XIV năm 2019 là kế hoạch hoạt động năm của Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Xây dựng, đẩy mạnh tinh thần tình nguyện vì cộng đồng trong Học sinh − Sinh viên nhà trường. Đóng góp vào ngân hàng máu của thành phố nhằm cứu giúp các bệnh nhân. Thể hiện lòng nhân ái của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.