CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

dai-dien-2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa, nắm bắt tâm tư tình cảm của HSSV, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho HSSV. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác đánh giá rèn luyện HSSV. Tổ chức công tác quản lý HSSV.

Nhiệm vụ:

  • Lập và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức.
  • Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo quy chế hiện hành.
  • Theo dõi, quản lý tình hình sinh hoạt, học tập của các lớp, theo dõi điểm danh HSSV vắng mặt; báo cáo đề xuất cấm thi, kiểm tra theo quy chế.
  • Tổ chức quản lý HSSV ngoại trú theo quy chế công tác HSSV ngoại trú.
  • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội trong trường.
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.
  • Thực hiện việc cấp giấy xác nhận cho HSSV.
  • Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên theo quy chế hiện hành.
  • Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
  • Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.