BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

36

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028. Gồm có 07 đồng chí:

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch
Liên hệ: xuannt@kthcm.edu.vn
Đồng chí Phan Trương Hiếu – Phó Chủ tịch, phụ trách thi đua, tổ chức
Liên hệ: hieupt@kthcm.edu.vn
Đồng chí Dương Đoàn Bảo Trâm – Ủy viên BCH, Kế toán CĐCS
Liên hệ: tramddb@kthcm.edu.vn
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Ủy viên BCH, Thủ quỹ CĐCS
Liên hệ: thaontp@kthcm.edu.vn
Đồng chí Lê Thị Trang – Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công, phụ trách tuyên truyền
Liên hệ: Tranglt@kthcm.edu.vn
Đồng chí Nguyễn Phạm Việt Đăng – Ủy viên BCH, phụ trách phong trào
Liên hệ: dangnpv@kthcm.edu.vn
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo – Ủy viên BCH, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Văn thư CĐCS
Liên hệ: thaontt@kthcm.edu.vn