GIỚI THIỆU BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 – 2022, BCH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2023

40

GIỚI THIỆU BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 – 2022, BCH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2023

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN NHIỆM KỲ VI 2019 – 2022

                 Họ và tên                 Chức vụ                         Thông tin liên lạc
Trần Nguyễn Minh Nhựt  Bí thư  0941066173 – nhuttnm@kthcm.edu.vn
Trần Nguyễn Khánh Toàn  Phó Bí thư  0928575749 – toantnk@kthcm.edu.vn
Lê Lưu Thanh Vân  Phó Bí thư  vanllt@kthcm.edu.vn
Nguyễn Hải Nhân Ủy viên Ban Thường vụ
Thái Thành Lộc Ủy viên Ban Thường vụ
Danh Ảo Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Ngọc Diệp Ủy viên Ban Chấp hành
Trần Nguyễn Thanh Hoa Ủy viên Ban Chấp hành
Trươn Thị Hằng Ni Ủy viên Ban Chấp hành
Võ Thị Kim Ngân Ủy viên Ban Chấp hành
Trương Thành Nhi Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Hiền Phương Ủy viên Ban Chấp hành
Võ Thanh Thảo Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Văn Tiến Ủy viên Ban Chấp hành
Bùi Duy Tân Ủy viên Ban Chấp hành
Email: doanhoi@kthcm.edu.vn

Điện thoại: +84.28.3832.2826

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ VI 2020 – 2023

Họ và tên Chức vụ Thông tin liên lạc
Nguyễn Hải Nhân Chủ tịch              0945661554 – nguyenhainhan0505@gmail.com
Mai Thị Thu Tuyết Phó Chủ tịch
Nguyễn Quốc Phong Phó Chủ tịch
 Biện Thị Tuyết Giang Ủy viên Ban Thư ký
 Dương Hồng Thủy Ủy viên Ban Thư ký
 Võ Hồng Đào Ủy viên Ban Chấp hành
 Danh Ảo Ủy viên Ban Chấp hành
 Nguyễn Đoàn Thanh Phong Ủy viên Ban Chấp hành
 Lê Thị Huỳnh Phúc Ủy viên Ban Chấp hành
 Huỳnh Long Tấn Ủy viên Ban Chấp hành
 Nguyễn Thị Kim An Ủy viên Ban Chấp hành
 Trần Văn Công Ủy viên Ban Chấp hành
 Nguyễn Ái Nguyệt Ủy viên Ban Chấp hành
 Nguyễn Thị Thanh Hà Ủy viên Ban Chấp hành
 Phan Thị Mỹ Tiên Ủy viên Ban Chấp hành
Email: doanhoi@kthcm.edu.vn