GIỚI THIỆU KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Untitled design (6)

GIỚI THIỆU KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Kế toán – Kiểm toán được hình thành từ khoa Tài chính – Kế toán cùng với sự hình thành và phát triển trên 30 năm của trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Trải qua 30 năm xây dựng, phát triển với kinh nghiệm đào tạo ngành kế toán cùng đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm cả lý thuyết lẫn thực hành và luôn tâm huyết với công tác giảng dạy. Khoa Kế toán – Kiểm toán được xem là một trong những khoa chủ lực của nhà trường luôn phát triển không ngừng, thương hiệu sinh viên ngành Kế toán ngày càng được khẳng định thông qua chất lượng đào tạo về kiến thức, kỹ năng và đạo đức, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Thành Phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

B. NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Ngành KẾ TOÁN: Bậc Cao đẳng. Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm

+ Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Lập được chứng từ kế toán phát sinh – Thực hiện các việc tính toán giá trị tài sản, tính lương , tính giá thành sản phẩm,..
 • Ghi chép vào sổ sách kế toán từ chứng từ kế toán đã lập
 • Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo theo qui định của cơ quan chức năng Nhà nước và theo yêu cầu của Doanh nghiệp

+ Kỹ năng hỗ trợ:

 • Các kỹ năng về ngoại ngữ phục vụ giao tiếp trong công việc
 • Kỹ năng tin học hỗ trợ và thành thạo phần mềm trong công việc kế toán
 • Kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội làm nền tảng, hỗ trợ kiến thức chuyên môn
 • Kỹ năng mềm

+ Vị trí việc làm:

 • Kế toán viên: kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,…
 • Kế toán tổng hợp: tổng hợp, lập báo cáo tài chính
 • Sau thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực có thể đảm nhiệm vị trí: Trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính,…

+ Cơ hội làm việc:

 • Các doanh nghiệp kinh tế lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng
 • Các cơ quan quản lý nhà nước : ủy ban nhân dân, sở, ban ngành
 • Các đơn vi sự nghiệp như trường học, bệnh viện …..
 • Các tổ chức tín dụng như ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán
 • Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ kế toán

2. Ngành KẾ TOÁN – CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO: Bậc Cao đẳng. Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm

+ Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Các kỹ năng nghề nghiệp của ngành kế toán
 • Thực hiện xử lý nghiệp vụ chuyên môn kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế

+ Kỹ năng hỗ trợ:

 • Các kỹ năng về ngoại ngữ phục vụ giao tiếp trong công việc
 • Kỹ năng tin học hỗ trợ và thành thạo phần mềm trong công việc kế toán
 • Kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội làm nền tảng, hỗ trợ kiến thức chuyên môn
 • Kỹ năng mềm

+ Vị trí việc làm:

 • Kế toán viên: kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,…
 • Kế toán tổng hợp: tổng hợp, lập báo cáo tài chính
 • Sau thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực có thể đảm nhiệm vị trí: Trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính,…

+ Cơ hội làm việc:

 • Các doanh nghiệp kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp dịch vụ kế toán
 • Các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

3. Ngành KIỂM TOÁN: Bậc Cao đẳng. Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm

+ Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Các kỹ năng nghề nghiệp của ngành kế toán
 • Kỹ năng kiểm soát tài chính nội bộ
 • Kỹ năng hỗ trợ kiểm toán viên

+ Kỹ năng hỗ trợ:

 • Các kỹ năng về ngoại ngữ phục vụ giao tiếp trong công việc
 • Kỹ năng tin học hỗ trợ và thành thạo phần mềm trong công việc kế toán
 • Kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội làm nền tảng, hỗ trợ kiến thức chuyên môn
 • Kỹ năng mềm

+ Vị trí việc làm:

 • Các vị trí của ngành kế toán
 • Kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp
 • Trợ lý kiểm toán

+ Cơ hội làm việc:

 • Các doanh nghiệp kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp dịch vụ kế toán
 • Các doanh nghiệp kiểm toán

4. Ngành KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP: Bậc Trung cấp. Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm

+ Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Lập được chứng từ kế toán phát sinh – Thực hiện các việc tính toán giá trị tài sản, tính lương , tính giá thành sản phẩm,..
 • Ghi chép vào sổ sách kế toán từ chứng từ kế toán đã lập
 • Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo theo qui định của cơ quan chức năng Nhà nước và theo yêu cầu của Doanh nghiệp

+ Kỹ năng hỗ trợ:

 • Các kỹ năng về ngoại ngữ phục vụ giao tiếp trong công việc
 • Kỹ năng tin học hỗ trợ và thành thạo phần mềm trong công việc kế toán
 • Kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội làm nền tảng, hỗ trợ kiến thức chuyên môn
 • Kỹ năng mềm

+ Vị trí việc làm:

 • Kế toán viên: kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,…
 • Kế toán tổng hợp: tổng hợp, lập báo cáo tài chính
 • Sau thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực có thể đảm nhiệm vị trí: Trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính,…

+ Cơ hội làm việc:

 • Các doanh nghiệp kinh tế lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng
 • Các cơ quan quản lý nhà nước : ủy ban nhân dân, sở, ban ngành
 • Các đơn vi sự nghiệp như trường học, bệnh viện …..
 • Các tổ chức tín dụng như ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán
 • Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ kế toán

5. Ngành KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP: Bậc Trung cấp. Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm

+ Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Lập được chứng từ kế toán phát sinh – Thực hiện các việc tính toán giá trị tài sản, tính lương , tính giá thành sản phẩm,..
 • Ghi chép vào sổ sách kế toán từ chứng từ kế toán đã lập
 • Tổng hợp số liệu để lập các báo cáo theo qui định của cơ quan chức năng Nhà nước và theo yêu cầu của Doanh nghiệp

+ Kỹ năng hỗ trợ:

 • Các kỹ năng về ngoại ngữ phục vụ giao tiếp trong công việc
 • Kỹ năng tin học hỗ trợ và thành thạo phần mềm trong công việc kế toán
 • Kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội làm nền tảng, hỗ trợ kiến thức chuyên môn
 • Kỹ năng mềm

+ Vị trí việc làm:

 • Kế toán viên: kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,…
 • Kế toán tổng hợp: tổng hợp, lập báo cáo tài chính
 • Sau thời gian làm việc tích lũy đủ kinh nghiệm và có đủ năng lực có thể đảm nhiệm vị trí: Trưởng phòng kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính,…

+ Cơ hội làm việc:

 • Các doanh nghiệp kinh tế lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng
 • Các cơ quan quản lý nhà nước : ủy ban nhân dân, sở, ban ngành
 • Các đơn vi sự nghiệp như trường học, bệnh viện …..
 • Các tổ chức tín dụng như ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán
 • Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ kế toán

C. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Kinh tế phát triển, doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều và kéo theo hàng loạt nhu cầu tuyển dụng nhân sự, mà kế toán là một trong những vị trí bắt buộc để có thể hình thành một bộ máy hành chính phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Là một trong 8 nhóm ngành nghề dịch chuyển lao động tự do trong khối ASEAN. Nhu cầu tuyển dụng lao động nghề kế toán năm 2015 là 2,57%, năm 2016 là 3,15%, năm 2017 là %, năm 2018 là 3,63% và năm 2019 chiếm 4,87%.

(Trích báo cáo tháng 12/2019 cùa Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2020-2030 )

Khoa Kế toán – Kiểm toán được hình thành từ khoa Tài chính – Kế toán đã có 30 năm kinh nghiệm đào tạo ngành kế toán với đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm cả lý thuyết và thực hành và luôn tâm huyết với công tác giảng dạy. Đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao và kinh nghiệm thực tế về kế toán, kiểm toán nhiều năm. Các giảng viên rất tận tụy với nghề với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều năm qua giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán đã cho ra trường rất nhiều khóa sinh viên được các doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng. Đội ngũ giảng viên này sẽ giúp sinh viên tiếp cận thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Sinh viên sẽ đủ kiến thức và tự tin khi ra trường làm việc.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: Cô Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà – Email: hantt@kthcm.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA

Giáo vụ khoa: Thầy Nguyễn Hoàng Lâm – Email: lamnh@kthcm.edu.vn

TỔ BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1. Tổ bộ môn Kế toán:

2. Tổ bộ môn Kiểm toán:

Thông tin liên hệ

Số điện thoại:

E-mail: khoaketoankiemtoan@kthcm.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/hce.ktkt

Địa chỉ: Số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

 • Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30
 • Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30