GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Untitled design (6)

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

A. Lịch sử hình thành:

  • Ngày 15/9/1989, trường Trung học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 536/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất 4 trường Trung học chuyên nghiệp: Trung học Tài chánh, Trung học Kế hoạch, Trung học Thương nghiệp, Trung cấp Nghiệp vụ Lao động – Tiền lương.
  • Trong quá trình phấn đấu vươn lên của tập thể CBCC Nhà trường và được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của lãnh đạo các cấp, ngày 03/02/2005 trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở của trường Trung học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
  • Cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà trường, Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập từ tháng 7/2018 trên cơ sở hợp nhất Khoa Giáo dục Chính trị và Pháp luật, Khoa Cơ bản, Tổ bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Thể chất theo Quyết định 356/QĐ-CĐKT, ngày 30/6/2018.

B. Nhiệm vụ chức năng:

  • Khoa Khoa học Cơ bản đảm nhận nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng để có thể tiếp cận và lĩnh hội một cách hiệu quả các kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và kỹ thuật cho các hệ đào tạo trong Nhà trường. Hơn nữa, thông qua việc giảng dạy các môn học, Khoa còn cung cấp cho sinh viên phương pháp tư duy, tiếp cận và xử lý vấn đề. Với trình độ và bản lĩnh chuyên môn cao của Giảng viên, Khoa Khoa học Cơ bản mang kiến thức cơ bản, kỹ năng tư duy đến với HSSV, giúp HSSV dễ dàng tiếp thu và áp dụng được kiến thức vào chuyên môn của mình một cách hiệu quả, làm cho kiến thức chuyên môn thêm vững vàng.
  • Khoa Khoa học Cơ bản còn có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho HSSV trong trường.
  • Quản lý giảng viên, HSSV theo sự phân cấp quản lý của các Khoa, của Hiệu trưởng.
  • Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng Chương trình đào tạo, biên soạn Chương trình môn học các môn Khoa Khoa học Cơ bản phụ trách.
  • Tổ chức dự giờ và đánh giá giờ giảng của giảng viên; phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa để quản lý chặt chẽ việc giảng dạy và học cho HSSV.

C. Tổ chức nhân sự và đội ngũ giảng viên:

Khoa Khoa học Cơ bản có 25 giảng viên và nhân viên, các giảng viên trong Khoa đều đạt chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Hiện nay, Khoa có 4 Tổ Bộ môn trực thuộc.

1. Ban chủ nhiệm Khoa

Thầy TS. Phạm Hùng Dũng

Trưởng Khoa

Thầy ThS. Nguyễn Trần Luân

Phó Trưởng Khoa

2. Bộ phận Giáo vụ Khoa:

3. Các Tổ bộ môn trực thuộc Khoa:

Tổ Bộ môn Giáo dục Chính trị:

Đỗ Thị Lan Anh – Tổ trưởng – Thạc sĩ Email: anhdtl@kthcm.edu.vn
Phạm Hùng Dũng – Trưởng Khoa – Tiến sĩ – Email: dungph@kthcm.edu.vn
Lưu Đình Vinh – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: vinhld@kthcm.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Hương – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: huongntt@kthcm.edu.vn
Văn Khắc Vũ – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: vuvk@kthcm.edu.vn
Nguyễn Văn Thế – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: thenv@kthcm.edu.vn
Nguyễn Thị Bình – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: binhnt@kthcm.edu.vn
Lương Thị Ngọt – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: ngotlt@kthcm.edu.vn

Tổ Bộ môn Giáo dục Pháp luật:

Đặng Thị Huyền Trang – Tổ trưởng – Thạc sĩ – Email: trangdth@kthcm.edu.vn
Phan Thị Thu Thảo – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: thaoptt@kthcm.edu.vn
Đặng Kim Quyên – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: quyendk@kthcm.edu.vn
Trần Hoài Trung – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: trungth@kthcm.edu.vn
Nguyễn Đình Bảo Châu – Giảng viên – Cử nhân – Email: chaundb@kthcm.edu.vn

Tổ Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Thề chất

Đào Thị Hoàng Oanh – Tổ Trưởng – Thạc sĩ – Email: oanhdth@kthcm.edu.vn
Nguyễn Trần Luân – Phó Trưởng Khoa – Thạc sĩ – Email: luannt@kthcm.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Oanh – Giảng viên – Cử nhân – Email: oanhnth@kthcm.edu.vn
Nguyễn Duy Bình – Giảng viên – Cử nhân – Email: binhnd@kthcm.edu.vn
Nguyễn Phạm Việt Đăng – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: dangnpv@kthcm.edu.vn
Lê Nguyễn Quốc Phi – Giảng viên – Cử nhân – Email: philnq@kthcm.edu.vn
Nguyễn Lê An Khang – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: khangnla@kthcm.edu.vn

Tổ Bộ môn Toán – Thống kê

Nguyễn Thanh Hùng – Tổ Trưởng – Thạc sĩ – Email: hungnt@kthcm.edu.vn
Nguyễn Thuý An – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: annt@kthcm.edu.vn
Dương Văn Chí – Giảng viên – Cử nhân – Email: chidv@kthcm.edu.vn
Hoàng Hữu Vinh – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: vinhhh@kthcm.edu.vn

D. Thành tích đạt được

Năm học 2019 – 2020 đơn vị được công nhận danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc.