GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: phongdaotao@kthcm.edu.vn

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng B105)

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy (trừ các ngày Lễ, Tết)

 • Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00
 • Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30

Thời gian phát bằng tốt nghiệp: Thứ tư và thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết)

 • Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00
 • Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(Trích từ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, được ban hành theo Quyết định số 29/QĐ-CĐKT, ngày 18 tháng 01 năm 2022).

1. Chức năng

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng tất cả các công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động quản lý đào tạo, khảo thí của Nhà trường.

b) Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo, hoạt động khảo thí thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của đơn vị.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản lý đào tạo

a) Tham mưu xây dựng quy định, quy trình tổ chức hoạt động đào tạo theo đúng quy định của cơ quan cấp trên.

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển chương trình đào tạo nhằm hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

c) Quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ và năm học. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị của Nhà trường.

d) Tham gia đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

e) Thường trực hội đồng: xét tiến độ học tập, xét tốt nghiệp; tham gia xét khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên và các Hội đồng khác theo phân cấp.

f) Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, văn bản…liên quan đến công tác đào tạo: Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị và phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.

g) Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo về các hoạt động đào tạo theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

h) Quản lý và lưu trữ hồ sơ đào tạo theo đúng quy định.

i) Tổ chức in ấn, quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức lễ tốt nghiệp.

2.2. Công tác khảo thí

a) Tham mưu xây dựng quy định, quy trình tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá người học theo quy định của cơ quan cấp trên.

b) Phối hợp với các Khoa xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi/câu hỏi thi cho từng môn học trong chương trình đào tạo hướng tới đảm bảo năng lực thực hiện của người học sau khi kết thúc quá trình học tập.

c) Tổ chức thực hiện công tác khảo thí theo đúng các quy định đã ban hành đảm bảo khách quan, công bằng và chính xác dựa trên mục tiêu của môn học và của chương trình đào tạo.

d) Chủ trì việc biên soạn giáo trình, tài liệu học tập cho trình độ cao đẳng, trung cấp của Nhà trường.

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Nhân sự quản lý

ThS. Hồ Nguyễn Cúc Phương

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Quản lý chung hoạt động của Phòng Đào tạo.
 • Email: phuonghnc@kthcm.edu.vn

ThS. Lê Vũ Khắc Đạt

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Quản lý Bộ phận Khảo thí.
 • Email: datlvk@kthcm.edu.vn

Thầy Trương Minh Thiện

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Quản lý Bộ phận Học vụ.
 • Email: thientm@kthcm.edu.vn

2. Nhân viên phòng

ThS. Tô Minh Hải

 • Nhân viên Quản lý văn bằng, chứng chỉ; Quản lý và phát triển chương trình đào tạo.
 • Email: haitm@kthcm.edu.vn

ThS. Lê Thị Trang

 • Nhân viên Quản lý hợp đồng thỉnh giảng; Quản lý công tác văn phòng.
 • Email: tranglt@kthcm.edu.vn

Thầy Phạm Đình Tuấn Anh

 • Nhân viên Quản lý học vụ Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Ngoại ngữ.
 • Email: anhpdt@kthcm.edu.vn

Thầy Nguyễn Hoàng Lâm

 • Nhân viên Quản lý học vụ Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Khoa học Xã hội & Quản lý Công nghiệp, Khoa Công nghệ thông tin, Quản lý học vụ trung cấp.
 • Email: lamnh@kthcm.edu.vn

Thầy Đinh Thanh Phong

 • Nhân viên Quản lý học vụ Khoa Quản trị – Kinh doanh, Khoa Tài chính – Ngân hàng.
 • Email: phongdt@kthcm.edu.vn

Thầy Trần Hồng Hậu

 • Nhân viên Quản lý Giáo trình đào tạo, ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi.
 • Email: hauth@kthcm.edu.vn

Thầy Đặng Chí Luận

 • Nhân viên thực hiện công tác khảo thí.
 • Email: luandc@kthcm.edu.vn

Thầy Quan Đại Trí

 • Nhân viên thực hiện công tác khảo thí.
 • Email: triqd@kthcm.edu.vn