GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

up web mới (6)

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

A. CƠ CẤU NHÂN SỰ

Trưởng phòng: Thầy Lê Thanh Đức (Email: duclt@kthcm.edu.vn)

Phó trưởng phòng: Cô Lê Thị Điệp

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

a.    Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện quản lý công sở, quản lý tài sản, công tác quy hoạch, xây dựng và quản trị cơ sở vật chất của Trường. Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi việc sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Trường trong nghiên cứu, giảng dạy, làm việc và học tập.

b.   Quản lý, vận hành, bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng mạng máy tính cục bộ của Trường. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để phát triển các dịch vụ, các ứng dụng phần mềm trên hệ thống mạng của trường. Quản trị người dùng trên mạng, giám sát việc khai thác mạng.

c.    Quản lý các phòng/xưởng thực hành trong Nhà trường, điều phối việc sử dụng trang thiết bị, phòng/xưởng thực hành theo nhu cầu học tập.

d.   Tham mưu về công tác quản lý thư viện, thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử… phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

2. NHIỆM VỤ

Công tác quản lý chung của đơn vị

Quản lý đất đai – công trình

Quản lý tài sản

Quản lý hệ thống công nghệ thông tin, phòng thực hành

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ