HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG – ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022 – 2025

29

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG – ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số số 181-KH/ĐU ngày 22 tháng 7 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 29/9/2022 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 -2025. Đảng ủy trường lựa chọn Chi bộ 1 là chi bộ điểm tổ chức đại hội để kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức đại hội trên phương diện hoàn chỉnh nhất.

Việc bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ thực hiện theo Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

Kết quả đạt được như sau:

Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã bầu ra được cấp ủy gồm 3 đồng chí:

+ Đồng chí Lê Phan Vĩnh Lộc – Bí thư

+ Đồng chí Trần Nguyễn Minh Nhựt – Phó Bí thư

+ Đồng chí Lê Vũ Khắc Đạt – Chi ủy viên.

Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã bầu ra được Bí thư, Phó Bí thư:

+ Đồng chí Phan Nguyễn Mai Trang – Bí thư

+ Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phước – Phó Bí thư

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã bầu ra được cấp ủy gồm 3 đồng chí:

+ Đồng chí Đỗ Thị Lan Anh – Bí thư

+ Đồng chí Đào Quốc Phương – Phó Bí thư

+ Đồng chí Văn Khắc Vũ – Chi ủy viên

Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã bầu ra được cấp ủy gồm 3 đồng chí:

+ Đồng chí Lý Tiến – Bí thư

+ Đồng chí Phạm Thị Hằng – Phó Bí thư

+ Đồng chí Trần Viết Thụy – Chi ủy viên

Đại hội Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã bầu ra được cấp ủy gồm 3 đồng chí:

+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà – Bí thư

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Phó Bí thư

+ Đồng chí Phạm Văn Sen – Chi ủy viên

Một số hình ảnh tại các Đại hội chi bộ: