KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

Untitled design (6)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH:

Kế hoạch thực hiện File Download

Danh sách sinh viên File Download

NGÀNH LOGISTICS:

Kế hoạch thực hiện File Download

Danh sách sinh viên File Download

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI:

Kế hoạch thực hiện File Download

Danh sách sinh viên File Download

NGÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU:

Kế hoạch thực hiện File Download

Danh sách sinh viên File Download