GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Untitled (4)

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

A. GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày 15/9/1989, trường Trung học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 536/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất 4 trường Trung học chuyên nghiệp: Trung học Tài chánh, Trung học Kế hoạch, Trung học Thương nghiệp, Trung cấp Nghiệp vụ Lao động – Tiền lương.

Trong quá trình phấn đấu vươn lên của tập thể CBCC Nhà trường và được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của lãnh đạo các cấp, ngày 03/02/2005 trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở của trường Trung học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà trường, Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập từ tháng 7/2018 trên cơ sở hợp nhất Khoa Giáo dục Chính trị và Pháp luật, Khoa Cơ bản, Tổ bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Thể chất theo Quyết định 356/QĐ-CĐKT, ngày 30/6/2018.

B. CƠ CẤU NHÂN SỰ

Khoa Khoa học Cơ bản có 25 giảng viên và nhân viên, các giảng viên trong Khoa đều đạt chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Hiện nay, Khoa có 4 Tổ Bộ môn trực thuộc.

1. Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa: Th.S Đỗ Thị Lan Anh

Phó Trưởng Khoa: Thầy Th.S Nguyễn Trần Luân

2. Bộ phận Giáo vụ Khoa:

Lường Thị Thuý – Giáo vụ Khoa – Cử nhân – Email: thuylt@kthcm.edu.vn

3. Các Tổ bộ môn trực thuộc Khoa:

 • Tổ Bộ môn Giáo dục Chính trị:
 1. Đỗ Thị Lan Anh – Tổ trưởng – Thạc sĩ  Email: anhdtl@kthcm.edu.vn
 2. Phạm Hùng Dũng – Trưởng Khoa – Tiến sĩ – Email: dungph@kthcm.edu.vn
 3. Lưu Đình Vinh – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: vinhld@kthcm.edu.vn
 4. Nguyễn Thị Thanh Hương – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: huongntt@kthcm.edu.vn
 5. Văn Khắc Vũ – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: vuvk@kthcm.edu.vn
 6. Nguyễn Văn Thế – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: thenv@kthcm.edu.vn
 7. Nguyễn Thị Bình – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: binhnt@kthcm.edu.vn
 8. Lương Thị Ngọt – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: ngotlt@kthcm.edu.vn
 • Tổ Bộ môn Giáo dục Pháp luật:
 1. Đặng Thị Huyền Trang – Tổ trưởng – Thạc sĩ – Email: trangdth@kthcm.edu.vn
 2. Phan Thị Thu Thảo – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: thaoptt@kthcm.edu.vn
 3. Đặng Kim Quyên – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: quyendk@kthcm.edu.vn
 4. Trần Hoài Trung – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: trungth@kthcm.edu.vn
 5. Nguyễn Đình Bảo Châu – Giảng viên – Cử nhân – Email: chaundb@kthcm.edu.vn
 • Tổ Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Thề chất
 1. Đào Thị Hoàng Oanh – Tổ Trưởng – Thạc sĩ – Email: oanhdth@kthcm.edu.vn
 2. Nguyễn Trần Luân – Phó Trưởng Khoa – Thạc sĩ – Email: luannt@kthcm.edu.vn
 3. Nguyễn Thị Hồng Oanh – Giảng viên – Cử nhân – Email: oanhnth@kthcm.edu.vn
 4. Nguyễn Duy Bình – Giảng viên – Cử nhân – Email: binhnd@kthcm.edu.vn
 5. Nguyễn Phạm Việt Đăng – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: dangnpv@kthcm.edu.vn
 6. Lê Nguyễn Quốc Phi – Giảng viên – Cử nhân – Email: philnq@kthcm.edu.vn
 7. Nguyễn Lê An Khang – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: khangnla@kthcm.edu.vn
 • Tổ Bộ môn Toán – Thống kê
 1. Nguyễn Thanh Hùng – Tổ Trưởng – Thạc sĩ – Email: hungnt@kthcm.edu.vn
 2. Nguyễn Thuý An – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: annt@kthcm.edu.vn
 3. Dương Văn Chí – Giảng viên – Cử nhân – Email: chidv@kthcm.edu.vn
 4. Hoàng Hữu Vinh – Giảng viên – Thạc sĩ – Email: vinhhh@kthcm.edu.vn

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ