BUỔI SINH HOẠT CHỦ ĐỀ HALF OF THE WORLD

BUỔI SINH HOẠT CHỦ ĐỀ HALF OF THE WORLD

RkJC2qhE5Fxw3vP_uLsddr4Zu2r2RdhnPhW9F2SYecgsaiXHWt9hSA_Unf2AKG7p

BUỔI SINH HOẠT CHỦ ĐỀ HALF OF THE WORLD

Mời các bạn tham dự buổi sinh hoạt chủ đề: HALF OF THE WORLD diễn ra vào 9h thứ sáu 8/4/2016.

Đăng ký về văn phòng khoa ngoại ngữ trước 17h ngày 7/4/2016.