THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Untitled design (6)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

TB643 miễn giảm học phí HK1 23-24