Thông báo đăng ký mở lớp môn học bổ sung học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

Thông báo đăng ký mở lớp môn học bổ sung học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

Thông báo đăng ký mở lớp môn học bổ sung học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

Sinh viên xem Tại đây 
Ghi chú: Link đăng ký https://forms.gle/xtD7EanDFTziYzhN8