Thông báo hủy lớp môn học học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 Khóa 18, 19 trình độ Cao đẳng hình thức chính quy

Thông báo hủy lớp môn học học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 Khóa 18, 19 trình độ Cao đẳng hình thức chính quy

Thông báo hủy lớp môn học học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 Khóa 18, 19 trình độ Cao đẳng hình thức chính quy

SInh viên xem File đính kèm