THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC KINH TẾ, KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ 2024

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC KINH TẾ, KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ 2024

Mẫu thông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC KINH TẾ, KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ 2024

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý năm 2024: Thư mời viết bài Hội thảo FCBEM 2024