THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO “NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CÁC ĐIỂM CHẠM”

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO “NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CÁC ĐIỂM CHẠM”

Mẫu thông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO “NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CÁC ĐIỂM CHẠM”

Chi tiết thư mời: Thư moi viet bai tham luan Hoi thao – Lien hiep HTX Thuong Mai TPHCM