PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KÍNH MỜI QUÝ THẦY/CÔ THAM DỰ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THÁNG 04/2023

anh-11

PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KÍNH MỜI QUÝ THẦY/CÔ THAM DỰ VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THÁNG 04/2023

Chi tiết thông báo tại đây: 4. 2023_ICSEED_ Thư mời viết bài (full)