PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

dai-dien-1

PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Công tác Thanh tra

Tham mưu Lãnh đạo Nhà trường thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành các chủ trương chính sách và chế độ đúng pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của trường, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Trường.

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong Nhà trường. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường.

Giám sát các hoạt động của trường nhằm đề xuất kịp thời với Hiệu trưởng để ngăn chặn và xử lý những tư tưởng, hành vi tiêu cực của tổ chức và cá nhân làm ảnh hưởng hệ thống pháp luật Nhà nước, quy chế của trường và xâm hại đến tài sản, lợi ích chung của Nhà trường và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1.1.  Nhiệm vụ

a)   Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong Nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng.

b)   Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; việc thực hiện các cuộc vận động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

c)   Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế tuyển sinh, quy chế thi cử, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, việc quản lý tài chính, tài sản, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế,công tác tổ chức cán bộ và các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trường. Tổ chức thực hiện giám sát kiểm tra học đường: môi trường sư phạm, an ninh học đường và cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

d)   Thanh kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ Nhà nước có liên quan đến quyền lợi thiết thực của cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và học sinh trong Nhà trường để đề xuất Hiệu trưởng chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Thanh kiểm tra việc chấp hành nội quy Nhà trường của cán bộ, công chức, viên chức.

e)   Tham mưu thực hiện tiếp công dân, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật và công tác phòng chống tham nhũng trong Nhà trường.

f)    Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trong Nhà trường; phối hợp thực hiện công tác pháp chế.

g)   Quản lý sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

h)   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.2.  Quyền hạn và trách nhiệm trong quan hệ công tác

a)   Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra theo năm học, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

b)   Đề xuất thành lập Ban (Đoàn) thanh tra, kiểm tra chuyên đề hoặc thanh tra, kiểm tra độc lập.

c)   Tham gia đoàn thanh tra nội bộ hoặc thanh tra độc lập theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Khi tham gia đoàn thanh tra, cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra có quyền hạn, trách nhiệm: yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.

d)   Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị Hiệu trưởng đình chỉ hoạt động trái pháp luật của tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

e)   Kiến nghị xử lý vi phạm sau thanh tra.

f)    Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng hoặc cơ quan thanh tra cấp trên.

2. Công tác Đảm bảo chất lượng

Tham mưu Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

2.1. Nhiệm vụ

a)   Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của cấp trên.

b)   Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

c)   Tổ chức thực hiện các nội dung công việc, phục vụ cho công tác tự đánh giá và đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

d)   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng trong Trường.

e)    Đề xuất tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên về hoạt động đảm bảo chất lượng.

f)   Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện thu thập ý kiến phản hồi của các bên có liên quan về chất lượng đào tạo. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng khác theo quy định của cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý.

2.2 . Quyền hạn và trách nhiệm trong quan hệ công tác

a)   Chủ trì xây dựng kế hoạch Đảm bảo chất lượng theo năm học, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

b)   Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế và quy định.

c)   Phối hợp và yêu cầu các đơn vị trực thuộc trường trong việc tích lũy các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác Đảm bảo chất lượng.

d)   Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng hoặc cơ quan cấp trên.

Quyết định số 29/QĐ-CĐKT ngày 18/01/2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  File Download

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Email: phongttr_dbcl@kthcm.edu.vn
Họ tên Chức vụ Email
ThS. Trần Thị Vân Anh Trưởng phòng anhttv@kthcm.edu.vn
Huỳnh Anh Tuấn Nhân viên tuanha@kthcm.edu.vn
Phạm Thị Kim Sơn Nhân viên sonptk@kthcm.edu.vn
Trần Nguyễn Minh Nhựt Nhân viên nhuttnm@kthcm.edu.vn
Trần Bửu Thuận Nhân viên thuantb@kthcm.edu.vn
Bùi Văn Huy Nhân viên huybv@kthcm.du.vn