QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC MÔN HỌC (ÁP DỤNG CHO KHOÁ TUYỂN SINH TỪ NĂM 2022)

Untitled design (6)

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC MÔN HỌC (ÁP DỤNG CHO KHOÁ TUYỂN SINH TỪ NĂM 2022)

2022_QD811-cdkt-ban-hành-quy-định-tổ-chức-thi-kết-thúc-môn-học.pdf