QUYẾT ĐỊNH CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Untitled design (6)

QUYẾT ĐỊNH CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Quyết định cảnh báo học tập, buộc thôi học học kỳ 1 năm học 2022-2023:
– Cao đẳng Khóa 16: File Download
– Cao đẳng Khóa 17: File Download
– Cao đẳng khóa 18: File Download