THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1(2023-2024) MỞ LỚP BỔ SUNG KHÓA 17 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Untitled design (6)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1(2023-2024) MỞ LỚP BỔ SUNG KHÓA 17 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY

– Thời khóa biểu học kỳ 1(2023-2024) mở lớp bổ sung khóa 17 trình độ cao đẳng hình thức chính quy: File Download
– Ghi chú: Các môn còn lại không đủ sĩ số tối thiểu để lớp, đối với các môn sinh viên đăng ký mở lớp bổ sung có mở lớp ở học kỳ 1 (2023-2024) phòng Đào tạo đã đăng ký vào các lớp đã mở. Sinh viên theo dõi thời khóa biểu trên tài khoản cá nhân để tham gia học tập.