THÔNG BÁO HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Untitled design (6)

THÔNG BÁO HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

– Thông báo học tập môn học Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh: File Download
– Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24 tháng 8 năm 2021: File Download
– Quy định số 119/QĐ-TĐT ngày 12 tháng 01 năm 2023 : File Download
– Mẫu đơn cam kết: File Download
– Mẫu đơn xin không ở nội trú: File Download