THÔNG BÁO NHẮC LẠI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 17, 18 VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 19, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Untitled design (6)

THÔNG BÁO NHẮC LẠI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 17, 18 VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 19, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Xem chi tiết thông báo Tại đây