THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI VỚI HỌC SINH KHÓA 30 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Untitled design (6)

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI VỚI HỌC SINH KHÓA 30 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, HÌNH THỨC CHÍNH QUY

Xem thông báo chi tiết Tại đây