THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ – TRỢ CẤP XÃ HỘI – VAY VỐN TÍN DỤNG SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

dai-dien-1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ – TRỢ CẤP XÃ HỘI – VAY VỐN TÍN DỤNG SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

1. Thông báo v/v thực hiện chính sách Miễn, giảm học phí Học kỳ 2 Năm học 2022-2023

– Đơn đề nghị Miễn, giảm học phí

– Giấy cam kết Miễn, giảm học phí

– Đơn xác nhận các loại vùng của Miễn, giảm học phí

– Đơn xác nhận mồ côi

2. Thông báo v/v thực hiện chính sách Trợ cấp xã hội Học kỳ 2 Năm học 2022-2023

– Giấy đề nghị hưởng Trợ cấp xã hội

– Giấy cam kết Trợ cấp xã hội

– Đơn xác nhận các loại vùng của Trợ cấp xã hội

– Đơn xác nhận hộ nghèo của Trợ cấp xã hội

– Đơn xác nhận mồ côi

3. Thông báo vay vốn tín dụng dành cho Học sinh Sinh viên Học kỳ 2 Năm học 2022-2023