THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2019-2020

dai-dien-5

THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2019-2020

Các hoạt động trọng điểm trong năm:

  1.          Tỉ lệ Giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH: 101/103 (98,06%)
  2.         Thực hiện đề tài NCKH:

+        Đăng ký: 20 đề tài (GV-CNV 15 đề tài, SV 02 đề tài. 01 đề tài năm 2018-2019 chuyển sang)

+        Nghiệm thu: 13 đề tài , đạt tỉ lệ 65%

  1.         Thực hiện Sáng kiến

+        Đăng ký: 48 đề tài

+        Nghiệm thu: 48 đề tài, đạt tỉ lệ 100%

  1.         Thực hiện Hội thảo khoa học, Báo cáo chuyên đề :
STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại biểu tham dự
1 Báo cáo chuyên đề về đào tạo và hướng nghiệp cho sinh viên ngành tiếng Anh. 27/9/2019 Khoa Ngoại ngữ – Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 250
2 Phối hợp với công ty Ed2Career tổ chức Hội thảo “Năng lực làm việc cho sinh viên” 25/11/2019 Khoa Ngoại ngữ – Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 200
3 Báo cáo chuyên đề về Phương pháp nghiên cứu khoa học và Hoạt động đổi mới sáng tạo cho Sinh viên khóa 15 Tháng 12/2020 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 800
4 Hội thảo khoa học với chủ đề “Thích ứng trong thời kì hội nhập” 20/05/2020 Khoa Quản trị-Kinh doanh – Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 60
5 Báo cáo chuyên đề “nâng cao kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ giảng viên năm học 2019-2020”. 01,03,05,06/06/2020 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 80
6 Buổi tọa đàm tham khảo ý kiến chuyên gia về việc rà soát và điều chỉnh chương trình đào tọa ngành Tài chính – Ngân hàng 27/06/2020 Khoa Tài chính-Ngân hàng – Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 22
7 Báo cáo chuyên đề: “Thanh niên với Công tác xã hội ngày nay” cho sinh viên khoa Công tác xã hội Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 04/07/2020 Khoa Công tác xã hội – Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 50
8 Hội thảo khoa học “Chia sẻ Kinh nghiệm đề xuất giải pháp phát triển bền vững bộ phận kết nối doanh nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” 21/07/2020 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

(Cơ sở 3 – 238 Đường 3/2- Phường 12- Quận 10- TP.HCM)

150
9 Báo cáo chuyên đề: “Giáo dục hòa nhập” cho cán bộ quản lý – giảng viên – nhân viên năm 2020” 25/07/2020 Khoa Công tác xã hội – Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 50

 

  1.         Kết quả hoạt động NCKH ngoài trường:

– Số lượng bài báo khoa học: 43

– Số lượng bài tham luận: 05

             6. Các đề án, dự án trong và ngoài nước: Tham gia dự án của Chương trình Aus4Skills, Thực hiện hồ sơ dự thi Quỹ Cựu người học Aus4skills.