THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 01/2024 – ĐỢT 02

_TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ (1)

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 01/2024 – ĐỢT 02

Đăng ký thi lại tại đây