THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 01/2024

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 01/2024

_TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 01/2024

 Đăng ký thi lại qua link: https://t.ly/oKN8N