THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 04/2024

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 04/2024

_TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 04/2024

Đăng ký THI LẠI: tại đây