Thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 5/2024

Thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 5/2024

_TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

Thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 5/2024

Đăng ký THI LẠI: tại đây