CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Screenshot 2023-12-15 090525

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Chi tiết chương trình đào tạo xem tại: CHUONG TRINH DAO TAO – CTDT LIEN THONG TCNH 2019