CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Untitled design (6)

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • THÔNG BÁO NGÀY 25/08/2023 Công khai cơ sở vật chất năm học 2022 – 2023. File Download

  • THÔNG BÁO NGÀY 06/09/2022, Công khai cơ sở vật chất năm học 2021 -2022 File Download
  • THÔNG BÁO NGÀY 15/09/2021, Công khai cơ sở vật chất năm học 2020 -2021 File Download
  • THÔNG BÁO NGÀY 09/09/2020, Công khai cơ sở vật chất năm học 2019 -2020 File Download
  • THÔNG BÁO NGÀY 01/11/2018, Công khai cơ sở vật chất năm học 2018 -2019 File Download
  • THÔNG BÁO NGÀY 13/10/2017, Công khai cơ sở vật chất năm học 2017 -2018 File Download
  • THÔNG BÁO NGÀY 15/10/2016, Công khai cơ sở vật chất năm học 2016 -2017 File Download
  • THÔNG BÁO NGÀY 09/11/2016, Công khai cơ sở vật chất năm học 2015 -2016 File Download
  • THÔNG BÁO NGÀY 24/10/2014, Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 – 2015 File Download
  • THÔNG BÁO NGÀY 27/11/2013, Công khai cơ sở vật chất năm học 2013 -2014 File Download