QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY (ÁP DỤNG CHO CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2014, 2015, 2016 CÓ ĐIỀU CHỈNH)

Untitled design (6)

QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG HÌNH THỨC CHÍNH QUY (ÁP DỤNG CHO CÁC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2014, 2015, 2016 CÓ ĐIỀU CHỈNH)

Xem chi tiết thông báo tại đây: File Download