HCE DUY TRÌ THÀNH TÍCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

2712

HCE DUY TRÌ THÀNH TÍCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 25/12/2022 sau khi kết thúc quá trình làm việc, Đoàn đánh giá Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC) đã kết luận Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chí được quy định tại thông tư Số: 15/2017/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tiếp nối thành tích đã đạt được vào năm 2017.

Qua quá trình vận hành và phát triển, tập thể Nhà trường đã và đang nổ lực thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, đáp ứng chuẩn đầu ra ngành, nghề được đào tạo và phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung.

Qua quá trình làm việc, đánh giá nghiêm túc, đúng quy định của Pháp luật thông qua các hồ sơ minh chứng của Nhà trường, thực hiện khảo sát cơ sở vật chất, phỏng vấn các đối tượng có liên quan đến tiêu chí kiểm định. TS. Phạm Châu Long – Trưởng Đoàn đánh giá ngoài đã thông qua Biên bản kết luận của Đoàn Kiểm định, kết luận HCE đạt chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các điểm mạnh nổi bật như: Mục tiêu, sứ mạng Trường được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương và được công bố công khai; Trường có văn bản và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước cho người được thụ hưởng; Các hoạt động đào tạo của Nhà trường được thực hiện theo đúng mục tiêu, nội dung chương trình đã phê duyệt, đơn vị sử dụng lao động tham gia hướng dẫn cho HSSV thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học; Đội ngũ viên chức, người lao động có đủ số lượng, có chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ;…

Duy trì kết quả Đạt chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp là thành tích quan trọng củng cố thêm năng lực đào tạo cũng như chất lượng giáo dục của Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp đưa Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành, tiên tiến và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.