LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔ NGUYỄN ĐẶNG AN LONG – CHÁNH VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIỮ CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

1804

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔ NGUYỄN ĐẶNG AN LONG – CHÁNH VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIỮ CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Sáng 15 tháng 4 năm 2022, tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định viên chức quản lý. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố và trao Quyết định:

Điều động và bổ nhiệm Cô Nguyễn Đặng An Long – Chánh văn phòng Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng – Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.